Uncategorized

ประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: Suan Sunandha Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่วังสวนสุนันทา อันเคยเป็นเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิตในรัชกาลที่ 5 มาก่อน นักเรียนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกคนจะใช้คำแทนตัวเองว่า “ลูกพระนาง” ซึ่งพระนางในที่นี้หมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีรากฐานมาจากการสถาปนา “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เปิดสอน ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ต่อมาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครูสวนสุนันทา” ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ ทำให้วิทยาลัยครูสวนสุนันทามีชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” โดยอัตโนมัติ แต่ยังไม่เป็นทางการ เนื่องจากยังไม่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา

และเมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงมีสถานะเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ได้ทรงพระราชดำริว่าสถานที่ในพระบรมมหาราชวังชั้นในคับแคบ ไม่เหมาะสมจะเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักและตึกในบริเวณสวนสุนันทาขึ้นอีกหลายหลัง

แล้วโปรดให้เป็นที่ประทับของพระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอมและพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 32 ตำหนัก รวมทั้งอาคารที่พักของบรรดาข้าราชบริพาร โดยมีสมเด็จพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้เสด็จมาประทับ ณ ตำหนักสายสุทธานพดล (ตึก 27) ตั้งแต่ พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2472 (สิ้นพระชนม์ ณ ตำหนักที่ประทับสวนสุนันทา)

เนื่องจากในสมัยนั้นบรรดาขุนนาง ข้าราชการ ผู้มีบรรดาศักดิ์นิยมนำบุตรี และหลานของตนมาถวายตัวต่อสมเด็จพระวิมาดาเธอฯ เป็นจำนวนมาก สมเด็จพระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้าง “โรงเรียนนิภาคาร” ขึ้นภายในสวนสุนันทา สอนตามหลักสูตรการศึกษาในสมัยนั้น รวมทั้งอบรมจริยา มารยาท การฝีมือ ให้เป็นกุลสตรี

ครั้นถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ในสวนสุนันทาหวั่นเกรงภัยจากการเมือง จึงได้ทะยอยกันออกไปจากสวนสุนันทาจนหมดสิ้น บางพระองค์ได้เสด็จออกไปอยู่หัวเมืองและหลายพระองค์เสด็จลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ

โรงเรียนนิภาคารจึงเลิกดำเนินการไปโดยปริยาย นับแต่นั้นมาสวนสุนันทาที่เคยงดงามก็ถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแลเอาใจใส่ ตำหนักต่างๆ ชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมาก พื้นที่ภายในรกร้างว่างเปล่า ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เห็นว่าสวนสุนันทาถูกทอดทิ้งรกร้างอยู่มิได้ทำประโยชน์

จึงเห็นสมควรให้นายกรัฐมนตรีได้ใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัยของรัฐมนตรีและผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรขอเพียงพื้นที่ภายนอกกำแพงติดถนนสามเสนสร้างเป็นบ้านพักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเห็นสมควรว่า ควรใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและมอบให้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน)

ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาของชาติ และสถานที่ศึกษานี้ให้ชื่อโดยคงชื่อเดิมของสถานที่เพื่อเป็นอนุสรณ์โดยขนานนามว่า “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” เริ่มเปิดการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบันดั่งคำขวัญมหาวิทยาลัยที่ว่า จาก พระราชอุทยานสู่สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย

ปรัชญา
ปรัชญา : ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
เอกลักษณ์ เน้นความเป็นวัง ปลุกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์การเรียนรู้สู่สากล

เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ร่มโพธิ์ทอง
มาร์ชสวนสุนันทา

สีประจำมหาวิทยาลัย
สีน้ำเงิน หมายถึง การรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
สีชมพู   หมายถึง การรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สีของตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีเขียว   แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
น้ำเงิน   แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้พระราชทานนาม”สถาบันราชภัฏ”
สีทอง    แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
สีส้ม      แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
สีขาว    แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของ นักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดทำการเรียนการสอนอย่างครอบคลุม ซึ่งการจัดการศึกษามีอยู่ในหลายระดับการศึกษา ได้แก่

ระดับก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยฯ (เตรียมอนุบาล อายุ 2 ขวบ – อนุบาล 3 อายุ 6 ขวบ)
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตประถมฯ (ชั้น ป.1 – ป.6)
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมัธยมฯ (ชั้น ม.1 – ม.6)
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี – ปริญญาเอก)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงาน
สถาบัน / ศูนย์
สถาบันภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสวนสุนันทา

ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
ศูนย์ถ่ายภาพสุนันทาโฟโต้
ศูนย์ภาษา

สำนัก / กอง
สำนักทรัพย์สินและรายได้
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักงานทะเบียนและวัดผล
กองนโยบายและแผน

กองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

อื่นๆ
สุนันทาคลินิกเวชกรรม
โรงแรมวังสวนสุนันทา
ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

โรงเรียนประถมสาธิตฯสวนสุนันทา
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯสวนสุนันทา
สภาคณาจารย์และข้าราชการสวนสุนันทา

สมาคมสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สถาบันภาษาศาสตร์

คณะวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

กลุ่มนานาชาติ
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาเขต / ศูนย์การศึกษา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ จังหวัดสุพรรณบุรี (ด่านช้าง)

โครงการจัดตั้งในอนาคต
คณะนิเทศศาสตร์
โครงการก่อตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดเชียงราย (เชียงของ)

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด100อันดับแรกวัดจากคะแนนโอเน็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับที่ 1 ในปัจจุบัน ของโลก อ้างอิงจาก Ranking Web of Universities

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top